YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ

D KARE üst yönetiminin ve personelinin yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticarî, malî ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını sağlayan düzenlemelere sahiptir.

Uygunluk değerlendirme hizmetleri bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmekte ve yönetilmektedir. Uygunluk değerlendirme nihai kararı D KARE ortaklarından bağımsız kişi ve organlarca verilmektedir.

Denetim, muayene ve uygunluk değerlendirme hizmetleri sunulan tüm özel sektör ve kamuda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait; sunulan hizmetler esnasında elde edilen tüm bilgi, veri ve belgeler, yetkili kurum(lar) ve akreditasyon kurum(lar)ının faaliyetleri için talep ettikleri kısmı haricinde, hak sahibinin yazılı izni olmaksızın hiçbir amaç için 3. taraflara verilemez veya kamuya açık mecralarda yayınlanamaz.

Hizmet sunulan gerçek ve tüzel kişilere ait bilgi, veri ve belgelerin gizliliği, D KARE üst yönetiminin sorumluluğu altındadır ve bu gizliliğe tam olarak riayet edilir, edilecektir. Tarafsızlığı tehdit eden riskler, periyodik olarak gözden geçirilmekte olan risk analizinde değerlendirilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. Her türlü tarafsızlığı tehdit edici durum periyodik olarak toplanan ve üst yönetimden bağımsız Tarafsızlığı koruma komitesi tarafından değerlendirilmektedir.

D KARE bağımsızlık, yeterlilik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır, bulunmayacaktır.

D KARE üst yönetimi tarafından uygunluk değerlendirme sürecinde görev alan personel ve harici denetçi/uzmanların mali açıdan tarafsızlığını tehdit edebilecek risklere karşı bütün önlemler alınmıştır. Personelin, harici denetçi ve uzmanların ücretleri denetim sonuçlarına bağlı kalınmadan ödenmektedir.

D KARE ile, denetim, muayene ve uygunluk değerlendirme hizmetleri sunulan tüm gerçek ve tüzel kişiler ve sektörler arasında, sunulan hizmet kapsamı dışında, hiçbir koşulda ticari bir ilişki bulunmamaktadır ve bulunmayacaktır. Hizmet verilen sektörler ve sektördeki mevcut/potansiyel müşterilerle tarafsızlığı tehdit edebilecek her türlü ticari ilişki Tarafsızlığı koruma komitesi tarafından ele alınmakta, tarafsızlığa aykırı bir durumda önce üst yönetim; düzeltme yapılmadığı takdirde ve akreditasyon kuruluşu bilgilendirilecektir.

Tüm D KARE çalışanları ve D KARE adına uygunluk değerlendirme hizmetinde görev alan harici denetçi ve teknik uzmanlar, geçmiş iş deneyimlerini eksiksiz olarak bildirir. Geçmiş iki yıl içinde herhangi bir danışmanlık hizmeti vermiş veya bizzat çalışmış veya birinci dereceden yakınlarının doğrudan sorumluluğu olduğu tespit edilen çalışanlar, ilgili kuruluşun uygunluk değerlendirme hizmetlerinde görevlendirilmez.

Hizmet sunulan sektörlerde danışmanlık hizmeti yürüten kuruluşlarla ticari ilişkiye ve ortaklık ilişkisine girilmeyecektir. Tarafsızlığı tehdit edici/tehlikeye düşürücü şekilde danışmanlık firmaları ile her türlü ilişki Tarafsızlığı Koruma Komitesi tarafından incelenecek ve risk değerlendirmesine tabi tutulacaktır.

D KARE, denetim, muayene ve uygunluk değerlendirme hizmetleri sunulan tüm gerçek ve tüzel kişiler ve sektörlere hiçbir ad altında danışmanlık/müşavirlik hizmeti vermez. Ayrıca uygunluk değerlendirme hizmeti sunulan müşterilere iç denetim hizmeti verilmez.

D KARE şirket ortakları ve tüm yönetici personeli ile denetim, muayene ve uygunluk değerlendirme hizmetleri sunulan tüm gerçek ve tüzel kişiler ve sektörler arasında, sunulan hizmet kapsamı dışında, hiçbir koşulda ticari bir ilişki bulunmamaktadır ve bulunmayacaktır.

Hizmet kapsamında görevlendirilen tam zamanlı ve sözleşmeli personelin, muayene ve raporlama hizmetleri hizmeti sunulan gerçek ve tüzel kişilerden bağımsızlığı ve faaliyetlerindeki tarafsızlığı firma üst yönetimince taahhüt edilir. Muayene ve raporlama işlerinde görev alan tüm personelin faaliyetlerini, profesyonellik sınırları içerisinde ve gösterdiği faaliyetle orantılı teknik ve mesleki yeterlilikte sürdürmesi için gerekecek tüm koşullar D KARE tarafından taşeron kullanımı olmaksızın sağlanmıştır ve sağlanmaktadır.